De Dolfijn Slider

Kennismaking & inschrijving

Er worden maandelijks  kennismakingsochtenden georganiseerd. Er wordt een rondleiding gegeven, u ontvangt informatie over de school en uiteraard heeft u de gelegenheid vragen te stellen. U kunt zich hiervoor opgeven via de mail (saskia.bruschke@bsdedolfijn.nl) of telefonisch. De tijd van de kennismakingsochtend is van 08.45 tot ongeveer  09.45 uur.

De data in 2018-2019:

vrijdag 6 september
dinsdag 1 oktober
maandag 28 oktober
dinsdag 26 september
woensdag 11 december

Leerlingen geboren voor 1 januari 2015 worden middels een inschrijvingsformulier direct bij de school aangemeld. Leerlingen die na 1 januari 2015 geboren zijn, worden aangemeld volgens het nieuwe plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem. U vindt hierover informatie op de pagina plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem.

Na bevestiging van plaatsing op de Dolfijn

Wanneer uw kind staat ingeschreven bij De Dolfijn ontvangt u wanneer uw kind 3 jaar en 8 maanden oud is, een ouderformulier. In dat ouderformulier vragen wij u ons het één en ander te vertellen over onder andere de ontwikkeling en interesses van uw kind. Samen met deze informatie én de informatie (die met uw toestemming) naar school wordt gestuurd vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, wordt uw kind vervolgens ingedeeld in één van onze kleutergroepen. Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, wordt u opgebeld door de leerkracht bij wie uw kind in de klas komt om wen-afspraken te maken. Deze wen-afspraken vinden plaats in de laatste twee weken voordat uw kind bij ons op school komt en bestaan uit een aantal dagdelen. Wanneer uw kind tot vier weken vóór of in de zomervakantie jarig is kan er in het belang van uw kind afgeweken worden van de wen-procedure. In onderling overleg met u en de leerkracht wordt dan gezocht naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkomstgesprek.

Instroom vanuit een andere school

Wanneer u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school, kunt u een afspraak maken met de adjunct-directeur, Marianne Helversteijn, voor een kennismakingsgesprek. Voor definitieve plaatsing, zullen wij altijd contact opnemen met de school waar uw kind op dat moment zit.

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind daadwerkelijk toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we t.a.v. kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. Omtrent toelating beslist de directeur. Bij weigering wordt aan de betrokken ouders schriftelijk verwoord welke argumenten hebben geleid tot de afwijzing. Tegen dit besluit kunt u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.