De Dolfijn Slider

Ouderbetrokkenheid

Wij streven naar een samenwerking waarbij ouders en leerkrachten gelijkwaardige partners zijn, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, in onderwijs en zorg voor het kind. Met als doel optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Open communicatie en het wederzijds afstemmen van verwachtingen vormen de basis. Het kind wordt hier actief bij betrokken. Kind, ouder(s)/ verzorger(s) en de leerkracht leveren allen een bijdrage aan de onderlinge dialoog, er is voldoende ruimte om naar elkaar te luisteren en te bevragen. Het streven is dat er voldoende onderling vertrouwen is, om begrip te kunnen tonen voor elkaar en om effectief te kunnen samenwerken aan de gestelde ontwikkeldoelen van het kind. Gedurende het jaar hebben wij verschillende contactmomenten ingepland. Zoals de start- en rapportgesprekken, inloopochtenden, informatieavonden en presentaties.

Op OBS de Dolfijn is er sprake van een hoge ouderparticipatie op formeel en informeel vlak. Er is een actieve oudergeleding in de medezeggenschapsraad (MR) en de oudercommissie (OC). Daarnaast zijn aan elke groep 2 klassenouders verbonden. In de werkgroepen ‘Communicatie’ en ‘Gezonde School’ nemen behalve de directie en leerkrachten ook ouders zitting. Tevens zijn er veel ouders die hulp bieden bij festiviteiten, begeleiding bij culturele uitstapjes of schoolreisjes en ondersteuning in de groep bij bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst.

De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan op school dat bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.

De MR van de Dolfijn zet zich in voor een goede communicatie binnen de school en tussen school en ouders en streeft naar een goede vertegenwoordiging van ouders en personeel.

De leden nemen in principe zitting voor een periode van twee jaar, afhankelijk van de interesse van andere ouders of docenten. De raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar en is meestal openbaar voor geïnteresseerde ouders en personeel.

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft 6 keer per jaar een vergadering, waarbij de directie en/of het schoolbestuur (deels) aansluit. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie tussen scholen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Scholen zijn verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen.

Belangrijke besluiten in de school worden eerst voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan directie of bestuur.

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de schooltijden. In een aantal gevallen hoeft het schoolbestuur en de directie alleen advies te vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het aanstellings- en het ontslagbeleid van het personeel, uitbesteding van de overblijf. Het schoolbestuur en –directie moeten serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

De oudercommissie (OC) van de Dolfijn bestaat uit een betrokken, enthousiaste en gemotiveerde groep ouders die zich graag inzetten voor de school van hun kinderen. Zij doen dat vaak door ‘de handen in de school’ te zijn en ondersteuning te bieden tijdens evenementen en activiteiten in de groep of op schoolniveau. Samen met de teamleden, soms ook via vertegenwoordiging van de oudergeleding in een aantal werkgroepen, bouwt de OC mee aan een prettige school.

De OC beheert ook de gelden die binnen komen via de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor wordt jaarlijks een begroting opgemaakt. Tijdens de jaarvergadering presenteert de OC haar jaarverslag en de jaarafrekening aan de school en geïnteresseerde ouders.

Regelmatig, zo’n 4 keer per jaar, komt de OC bijeen. Een aantal teamleden sluit bij deze vergaderingen aan. Deze vergaderingen zijn openbaar, evenals de notulen hiervan.

Tot slot kunt u de OC gebruiken als spreekbuis tussen ouders en school. Waarbij de leden van de OC zich als taak stellen te fungeren als achterban namens de ouders en waar nodig hun belangen te behartigen. Met als doel de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij school te bevorderen en tevens om een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school.

In tegenstelling tot de Medezeggenschapsraad houdt de OC zich niet bezig met beleidszaken. De ouders van de OC geven vooral de praktische hulp aan het team en de directie.

Heeft u zin om mee te doen ?

Ieder jaar opnieuw kan de oudercommissie nieuwe vaste leden gebruiken, want er nemen er altijd wel een aantal ouders afscheid. Iedere hulp is welkom: “vele handen maken licht werk”.